EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Dakinos Mikalkis
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 4 November 2004
Pages: 306
PDF File Size: 19.34 Mb
ePub File Size: 19.7 Mb
ISBN: 612-4-36788-461-8
Downloads: 85017
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Turisar

Horrelako erako aditzei inkoatibo deritze, egoera-aldaketa bat erakusten dutelako: Perpausa aditzaz eta aditzaren inguratzaileez osatutako egitura bat dela onartuz, aditza izango litzateke perpauseko gainerako osagaiei batasuna ematen dien elementua.

Adizki nagusiak eta laguntzaileak behar bezala konbinatuz, berez, hogeita lau forma ateratzen dira. Ahaltasuna eta gerokotasuna ere adierazten dute – te ke -dun adizkiek. Etorri da esanez gero, etortze hori jadanik amaitua da. Horrelako aditzak dira, adibidez, adjektiboetatik eratorritakoak zuritu, gorritu, … eta baita beste zenbait ere: Aditz baten esanahia ulertuko bada, aditz horrek adierazten duen ekintza edo prozesua zein den ere ulertu behar da, eta, hori ulertzeko, prozesu edo ekintza horretan parte hartzen dutenak zein diren ere jakin beharra dago.

Beraz, aditz bakoitzak bere inguratzaileei buruzko zenbait eskakizun ditu. Hala ere, badira adizki batzuk pertsona- eta denbora-markak beren barnean dituztenak natorkizu, ekarriko dizkiozu, etab. Hala ere, itxuraz behintzat, adizkiaren hasieran, D- Z- eta L- markak agertzen dira, eta, adizkiaren barnean —datiboari dagokionean— -O- eta -E- ere agertuko dira. Hona hemen, hala ere, sail bateko eta besteko aditz-zerrenda labur bat:. Bestalde, hirugarren zutabeko adizkiak baldintzazko periodoan agertuko dira.

  ESFEROPLASTOS Y PROTOPLASTOS PDF

Ahalera, agintera eta horrelakoetan erabiltzen dira.

Aditzak: Aditz-sistemak

Eta zein da marka hori duten adizkien eta ez dutenen arteko diferentzia? Lauki horrek, hala ere, iruzkinen bat behar du. Arau nagusi gisa, honako hau emango dugu:. Formalki, hortaz, aspektua ez dute markatzen. Baina, oraingoan, erosle hori zehaztu gabe ematen da. Oro har, -K edo -A- izango da gizonezkoarekin ari dela aditzera ematekoa eta -N edo -NA- emakumezkoarekin ari denean.

Beraz, adizkia ez da aldatzen:. Esan nahi du ekintza etorkizunean burutzeko moduan ikusten dela.

laguntzajlea Hau da, funtsean, adizki horien osagaiek duten segida:. Aditz baten esanahia ulertuko bada, aditz horrek adierazten duen ekintzan edo prozesuan parte hartzen duten argumentuak hartu behar dala kontuan.

Laguntzaileak, berriz, gainerako adizki trinkoek dituzten forma guztiak izango ditu.

Hortaz, adizki jokatuan denborari buruzko informazioa jasotzen da. Edo elkar ikusiko dugu esan beharrean, ikusiko gara esaten dute askok. Jokatzean, pertsona, denbora eta aspektua dira bereziki kontuan hartzen direnak. Nahiz eta beste zenbaitetan hori ezina den. Horiek guztiek, berez, hiztegian jasoak egon behar lukete aditz bakoitzaren esanahiaren berri ematean behar bezala zehazturik.

Aditza jokatu egiten da. lagguntzailea

Euskal aditz

Etortzen da esanda, ordea, maiztasunez gertatzen den zerbaiten berri ematen da, euskaal ez da zerbait burutua, behin eta berriz gertatzen den zerbait baizik. Gorago esan den moduan, aditza ez da biluzik agertzen perpausean, inflexio-markaz hornitua baizik. Adizkiak perpauseko zenbait osagairekin lotura berezia erakusten du: Horrenbestez, aditz horren inguratzaileen artean bi behintzat beharko dira aditzaren eskakizun horiek betetzeko.

Nori sintagmaren agerpena, normalean, aukerakoa da. Beraz, eta nolabait laburbilduz, honela bil litezke adizkiak aspektuaren arabera:.

  F5D8232-4 MANUAL PDF

Beraz, aditz-erro jakin bati marka bereziak ezarriz lortzen dapertsona, denbora, aspektu eta moduaren aldetik desberdinak diren adizkiak. Puntukari izatean edo ez izatean:. Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura iraunkorra Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu. Eta denborari, pertsonari eta moduari dagokionez, berdin-berdinak dira, ez dute inongo kontrakotasunik.

Aditzen sailkapena egiteko orduan erabil daitekeen irizpide nagusietako bat aditz bakoitzaren erregimena da. Aditzak, semantikaren ikuspegitik, ekintza, egoera edo gertaera bat adierazten du; sintaxiaren ikuspegitik, perpauseko denbora eta pertsona edo pertsonak adierazten ditu.

Aditz bakoitzaren ezaugarritzat har baitaiteke inguruan izango dituen izen-sintagmak zer-nolakoak izango diren hautatzea eta sintagma horietako bakoitzak zer-nolako kasua izan behar duen adtz. Komunztadura hori sintagma horiek zein kasutan dauden kontuan hartuz egiten da, baina baita zein pertsonatakoa den eta laguntzailsa ala plurala den. Norbait hil da esatean, perpaus hori ez da inpertsonal modura interpretatzen, ez erreflexibo modura ere. Adibide gisa emandako adizki horietako batek duskal da -ek, hain zuzen dagoeneko burutua den ekintza edo gertakizun adizt egiten dio erreferentzia.

Hori da inpertsonala dela esatean adierazi nahi dena: Gorago aipatu dugun HIL aditza tipikoa da. Dator esanez gero, berriz, ez da, ez burutua den zerbait, ez maiztasunez gertatzen den zerbait, une jakin batean lagujtzailea den zerbait puntuala baizik.

Non datza, hortaz, diferentzia?